تمرکز اتاق بازرگانی بر بازار‌های بزرگ همسایه‌ها است

نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: در دوره جدید فعالیت اتاق بازرگانی تمرکز ما بر بازار‌های بزرگ همسایه به عنوان اولویت‌های بازار صادرات است که “تمرکز اتاق بازرگانی بر بازار‌های بزرگ همسایه‌ها است”