تابلوی مونالیزا بلیط موزه لوور فرانسه را اینترنتی کرد

جابجایی تابلوی مونالیزا معروف به لبخند ژکوند به یک سالن دیگر با فضای کم‌تر برای پذیرش بازدید کنندگان باعث اینترنتی شدن بلیط موزه لوور فرانسه “تابلوی مونالیزا بلیط موزه لوور فرانسه را اینترنتی کرد”

رادیو‌های فرانسه به پخش موسیقی به زبان بومی و فرانسوی ملزم شدند

روزنامه لوفیگارو با یادآوری قانون کارینیون نوشت رادیو‌های خصوصی فرانسه ملزم اند ۴۰ درصد موسیقی‌هایی را که پخش می‌کنند به زبان بومی و فرانسوی باشد “رادیو‌های فرانسه به پخش موسیقی به زبان بومی و فرانسوی ملزم شدند”