پلوسی: آمریکا نمی‌تواند وحشیگری و خونریزی بیشتری راه بیندازد

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تصمیم ترامپ درباره فروش سلاح و اعزام نیرو به عربستان و امارات را دور زدن کنگره عنوان کرده و گفت ترامپ “پلوسی: آمریکا نمی‌تواند وحشیگری و خونریزی بیشتری راه بیندازد”